Pi NODE info

Tekst iz Pi Network sajta: https://minepi.com/node-info

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:
Ovaj dokument opisuje prvo izdanje Pi Node i plan za Testnet prema dosadašnjim saznanjima na osnovu trenutnih okolnosti i podataka. Budući da je svrha izgradnje Pi-evog početnog Testneta testiranje i pročišćavanje Pi-evog blockchain-a, plan se može promeniti jer se u Testnet-u dolazi do novih podataka koji utiču na njegovo napredovanje. Zbog toga se zove Testnet.

Uvod

Čvorovi (NODE) igraju četvrtu ulogu u Pi ekosistemu. Oni rade na prenosnim i stonim računarima umesto na mobilnim telefonima. Slično drugim blockchain-ima, Pi čvorovi će biti odgovorni za validaciju transakcija na distribuiranoj knjizi i za rešavanje izazova u održavanju distribuirane valute tako što će svi čvorovi postići „konsenzus“ o redosledu novih transakcija koje se evidentiraju.

Za razliku od čvorova koji koriste dokaz o radu, kao što su Bitcoin ili Ethereum, Pi Node koristi drugačiji algoritam saglasnosti zasnovan na Stellar Consensus Protocol-u (SCP). U SCP-u čvorovi formiraju pouzdane grupe (kvorumske isečke) i pristaju samo na transakcije s kojima se ti pouzdani čvorovi slažu. Sigurnosni krugovi Pi rudara objedinjuju se u globalnu sliku poverenja koja omogućava Pi čvorovima da formiraju kvorumske isečke kako bi utvrdili ko može, a ko ne može potvrditi ispravnost transakcija na distributivnoj knjizi. (Pogledajte Pi FAQ: Šta su sigurnosni krugovi?)

Za razliku od većine drugih kripto projekata, Pi Node će nastaviti da prati filozofiju dizajna usmerenog na korisnika. Umesto da im treba duboko tehničko znanje za postavljanje čvora, obični ljudi će to moći da urade instaliranjem desktop aplikacije na svoje računare. Preko ove računarske aplikacije, Pioniri mogu uključiti/isključiti softver čvora (NODE), da bi njihovi računari bili dostupni ili nedostupni za rad čvora.

Pi će se i dalje pridržavati metodologije progresivne decentralizacije dok razvija svoju Testnet mrežu. Tokom početnog Testneta, Pi-eva blockchain komponenta softvera NODE imaće centralizovan nivo kako bi se postiglo brže testiranje otpornosti na stres i prilagođenje algoritma saglasnosti kako bi se udovoljilo potrebama Pi Mreže i njene globalne zajednice (vidi poglavlje - Testnet-ova Mapa puta). Ova početna verzija čvora prvi je korak ka izgradnji Pi Testneta i na kraju potpuno decentralizovane glavne mreže.

Ova verzija NODE uključuje dva interfejsa: "node interface" i "desktop Pi App interface". U zavisnosti od nivoa učestvovanja koje je definisano u donjem poglavlju, Pioniri mogu koristiti ova dva interfejsa. Svaki mobilni korisnik može preuzeti NODE softver na svoj računar i koristiti "desktop Pi App interface", jer je to sličan interfejs kao i kod mobilne aplikacije. On omogućava pionirima da provere svoj Pi saldo, da gledaju medijski sadržaj i koriste Pi chat na svom računaru. Svaki Pionir se takođe može prijaviti da postane Čvor (NODE) kroz "node interface" i instalirati blockchain komponentu. U početku će postojati faza odabira (vidi poglavlje - Testnet-ova Mapa puta) od strane osnovnog tima (CORE TEAM-a) koji će odrediti kriterijume odabira čvorova na temelju pouzdanosti nečijeg računara i nečije internet konekcije. Kada Core Team odabere čvor, Pionir će morati da uradi KYC jer je to uslov za rad čvora na Testnetu. Pogledajte više detalja u donjem poglavlju: Proces odabira za Node i SuperNode.

Nivoi učešća Node (čvorova)

Trenutno postoje tri nivoa učešća za Pionire koji koriste Pi Node softver na svojim računarima.

Pi Node aplikacija za računar

Računarska aplikacija se odnosi samo na korišćenje "desktop Pi App interface"-a. Ona omogućava pionirima komunikaciju sa mobilnom Pi aplikacijom sa svojih računara, tako da ima slične funkcionalnosti. Na primer, mnogi Pioniri su ranije izrazili želju da mogu da ćaskaju preko svojih računara, a ne preko telefona. Stoga smo dizajnirali "desktop Pi App interface" na Pi Node softveru i kombinovali ovaj interfejs sa softverom čvora. Takođe, kako se Pi aplikaciji budu dodavale nove funkcionalnosti (npr. Platforma za aplikacije i razne aplikacije na toj platformi), nekim Pionirima će biti lakše pristupiti preko desktop interfejsa nego preko mobilne aplikacije.

Node (Čvor)

Čvorovi nastaju pristupom "node interface"-u, instaliranjem neophodne tehničke podrške i uključivanjem / isključivanjem interfejsa čvora kako bi računar učinili dostupnim za učešće u blockchain-u. Iako ne učestvuju u konsenzusu, oni verifikuju validnost blockchain-a i prosleđuju transakcije koje se snimaju na blockchain. U budućnosti, kada se Pi Blockchain proširi na više od samog knjiženja, čvorovi će se takođe proširiti uključujući računare koji se odluče da doprinesu kolektivnim hardverskim resursima mreže, kao što su računske operacije, skladištenje na slobodni prostor diskova i protok.

SuperNode (Superčvor)

SuperNode su okosnica Pi-evog Blockchain-a. Pored svih odgovornosti koje Node obavlja oni su odgovorni za postizanje konsenzusa na osnovu algoritma za upisivanje stvarne transakcije u Pi knjigu. Oni takođe osiguravaju da drugi SuperNode i Node dobiju najnovije stanje blockchain-a. SuperNode takođe koriste Node interfejs a u startu ih bira Core Team. Oni moraju biti povezani na mrežu 24/7 i moraju imati pouzdanu internet vezu.

Pogledajte donju tabelu sa tri nivoa učešća u Pi Node softveru kao i hardverske i softverske zahteve za računare u svakom nivou učešća.

  Pi NODE App
(Desktop App interface)
Node
(Node interface)
SuperNode
(Node interface)
Pristup Pi Network aplikaciji na računaru
Slanje transakcija u blockchain X
Provera validnosti blockchain-a X
Omogućeno slanje transakcija korisnicima mobilne aplikacije X
Učešće u konsenzusu X X
Pomoć drugim čvorovima ili superčvorovima da dobiju najnovije stanje blockchain-a X X
Tehnički uslovi*
Privremene hardverske preporuke

OVO NIJE SIGURNO. Samo je preporuka. Potrebno je da se testira u praksi. Testnet će reći.
- 250MB free disk space - At least 250MB free disk space
- TBD*
- At least 250MB free disk space
- TBD*
Softverski zahtevi** Mac, Windows, Linux (soon) Mac, Windows, Linux (soon) Mac, Windows, Linux (soon)

Napomene:
* Preciznije definisani hardver i softver za Pi-jeve čvorove će zahtevati dodatne podatke iz početne testne mreže čvorova u fazi selekcije koja je definisana u nastavku u Mapi puta testne mreže o tome kako se čvor ponaša na različitim hardverskim i softverskim konfiguracijama.
** Kada instalirate Node na Windows, Microsoft Defender SmartScreen može prikazati upozorenje kada mnogo ljudi iznenada instalira novu aplikaciju preuzetu sa interneta. Ovo će verovatno biti slučaj za Pi Node zbog naše velike baze korisnika. Kako sve više pionira instalira Pi Node softver, Microsoft Defender će prestati da prikazuje ovo upozorenje.

Proces selekcije za Node i SuperNode

Da biste se prijavili da služite kao čvor ili super čvor na Pi-ovom Testnetu:

  • Preuzmite i instalirajte Pi Node softver na svoj računar
  • Popunite Pi Node prijavu u Pi Node softveru
  • Instalirajte paket programa na osnovu uputstava iz Node interfejsa i ostavite Pi Node aplikaciju da radi onoliko koliko vam odgovara (ona može da radi u pozadini.)
  • Core Team će zatim izabrati čvorove i superčvorove na osnovu kriterijuma definisanih u sledećem odeljku.

Odabrani kandidati za čvorove i superčvorove biće redovno obaveštavani putem Node interfejsa tokom naredna 3 meseca. Broj odabranih pionira biće određen brojem kandidata koji ispunjavaju kriterijume za izbor koji su navedeni u sledećem odeljku.

Kriterijumi izbora za Node i SuperNode

Nakon početnog perioda praćenja, čvorovi i superčvorovi će biti izabrani na osnovu sledećih kriterijuma. Iako će oba biti procenjena na osnovu sličnih kriterijuma, prag za čvorove će biti niži nego za Superčvorove.

  • Vreme neprekidnog rada (tj. na mreži 24/7)
  • Dobra internet veza (brza i stabilna)
  • (u početku) Mogućnost otvaranja portova na lokalnom ruteru
  • Odgovarajući procesor i memorija (preporuke potražite u tabeli)
  • Prethodni doprinosi Pi zajednici
  • Sigurnosni krugovi

Na osnovu pouzdanosti vašeg čvora i ocene poverenja u Pi mreži, bićete pozvani u KYC. Kandidati koji završe KYC biće upisani da služe kao Čvorovi i Superčvorovi u Pi testnetu.

Tokom početnog perioda Testneta, primarni cilj je da se algoritam konsenzusa mreže testira na stres. Iako neće svi Pioniri imati hardver, softver i pouzdanost mreže da učestvuju u početnom Testnetu, Pi ima za cilj da bude što inkluzivniji. Pioniri će i dalje moći da učestvuju preko Pi-jeve mobilne aplikacije. Štaviše, s vremenom ćemo težiti da ulogu čvora učinimo dostupnijom, razvijanjem dodatnih načina na koje će Pioniri moći da doprinesu mreži.

Testnet-ova mapa puta

Testnet će se sastojati od tri faze.

Mapa puta

  Faza selekcije Faza revizije Live Testnet
Cilj - Kalibracija kriterijuma izbora za čvorove i superčvorove - Testiranje blockchain-a
- Postizanje sigurnosti
- Obezbeđivanje životnosti
- Prilagodljivost
- Testiranje blockchain-a
- Postizanje sigurnosti
- Obezbeđivanje životnosti
- Prilagodljivost
Aktivnosti - Analiza dostupnosti i pouzdanosti čvorova u odnosu na performanse mreže - Testiranje stresnog scenarija
- Revidiranje algoritma konsenzusa
- Testiranje blockchain-a sa stvarnim akcijama učesnika
- Revidiranje algoritma konsenzusa

Faza selekcije

Core Team će pokrenuti algoritam konsenzusa sa Pionirima koji su se prijavili da postanu čvorovi i koji su uspešno završili instaliranje svih neophodnih programa za blockchain komponentu na svom računaru. Ovi testovi će nam omogućiti da saznamo zahteve za pojedinačne čvorove (npr. hardver, trajanje onlajn, propusni opseg, stabilnost veze itd.) potrebne za postizanje pouzdane i bezbedne mreže. Iako se nadamo da ćemo uključiti što više Pionira kada definišemo zahteve čvorova, dostupnost i pouzdanost pojedinačnih čvorova u mreži utiču na bezbednost i život mreže. Stoga, moramo da uravnotežimo dva gore navedena aspekta testiranjem u fazi selekcije i pravilno definišemo pragove za čvorove i superčvorove.

Faza revizije

Faza revizije će se sastojati od učestalog procesa od dve aktivnosti: testiranja scenarija i revizije konsenzus algoritma. Testiranje scenarija se odnosi na testiranje na stres konsenzus algoritma, testiranje njegove prilagodljivosti i testiranje konfiguracije u različitim scenarijima. Podaci dobijeni iz testova scenarija će zatim pružiti smernice o tome gde i kako treba da revidiramo i prilagodimo algoritam konsenzusa da bismo obezbedili sigurnost, poboljšali životnost i postigli prilagodljivost.

Ovaj brzi, učestali proces je važan za poboljšanje algoritma konsenzusa kako bi se zadovoljile potrebe Pi mreže. Dakle, tokom ove faze, blockchain komponenta ove verzije čvora sadrži centralizovani sloj koji će omogućiti Core Team-u da brzo dodeli simulirane podatke mrežnog grafikona i konfiguracije različitim čvorovima, kako bi efikasnije testirao širok spektar scenarija i stanja mreže. Na primer, umesto da se oslanja samo na trenutne podatke iz sigurnosnih krugova za testiranje algoritma konsenzusa, što je samo jedan scenario, ova funkcija omogućava Core Team-u da kreira stotine ili čak hiljade scenarija kvoruma dodeljivanjem simuliranih sigurnosnih krugova različitim čvorovima u mreži. Zanimljivi scenariji takođe uključuju: Šta se dešava ako se polovina mreže izoluje? Šta se dešava kada procenat čvorova u mreži iznenada ispadne ili upadne u mrežu? Ovaj centralizovani sloj će biti uklonjen u glavnoj mreži nakon što posluži svrsi testiranja.

Zauzvrat, podaci generisani iz ovih testova mogu poslužiti za reviziju algoritma konsenzusa. Pi će se suočiti sa jedinstvenim izazovima dok prilagođava i prilagođava Stellar Consensus Protocol kako bi zadovoljio potrebe Pi-ovog blockchain-a (npr. veliki broj učesnika, visoko raspodeljeni, lični računari kao čvorovi, uključivanje grafikona poverenja generisanog od mobilnih rudara itd.) faza revizije će omogućiti mreži da testira stvari kao što su prilagođenje poruka i proces glasanja mreže uz održavanje sigurnosti i životnosti. Aktivnost revizije konsenzus algoritama podrazumeva analizu podataka i istraživanje za uvoženje rešenja prilagođenih potrebama Pi Mreže.

Live Testnet

Live Testnet će biti faza u kojoj različiti tipovi čvorova aktivno izvršavaju dužnosti definisane u gornjim tabelama (pogledajte odeljak Nivoi učešća čvorova). Čvorovi će moći da podnesu testne transakcije koje se evidentiraju u distribuiranoj knjizi kroz konsenzus algoritam. Svrha je i dalje testiranje performansi mreže, ali sa stvarnim podacima iz Sigurnosnih krugova koje generišu mobilni rudari i sa stvarnim aktivnostima učesnika mreže. Takođe sadrži učestali proces testiranja, analize podataka, otklanjanja grešaka, revizije i inovacija kako bi se postigla sigurnost i pozabavila životnošću i prilagođenju.

Često postavljena pitanja za NODE (FAQ)

Kakva je veza između desktop Pi Node softvera i mobilne Pi Network aplikacije?

Čvor (NODE) i mobilna Pi aplikacija se međusobno ne isključuju, već se međusobno dopunjuju. Na Node softver ćete se prijaviti putem Pi naloga mobilne aplikacije, što znači da su i desktop i mobilna aplikacija na istom Pi računu. Po Pi pravilima, jednoj osobi je dozvoljeno da ima samo jedan Pi račun koji može pokrenuti samo jedan čvor (NODE). Rudarenje se može započeti samo iz mobilne aplikacije, dok desktop interfejs Pi App čvora omogućava proveru salda, pričaonicu (chat) i gledanje nekih medijskih sadržaja na početnom ekranu. Da li Pionir ima instaliran NODE ili nema, ne utiče na funkcionalnost mobilne Pi aplikacije.

Kako Pi NODE utiče na moj kompjuter? Da li troši CPU i bateriju?

Ako ne instalirate dodatni paket softvera za Node ili SuperNode, tada je uticaj minimalan. Potrošnja CPU-a, memorije ili interneta je veoma mala, što desktop Pi NODE aplikaciju čini svima dostupnom. Ako uključimo funkciju Node ili SuperNode, tada će se koristiti CPU, memorija, tvrdi disk i internet. Tokom Testnet-a ćemo prikupljati podatke kako bismo bolje utvrdili uticaj rada čvorova na određene uređaje.

Da li će postojati nagrada za pokretanje Pi čvora?

Jedan od ciljeva Pi-evog Testneta je utvrditi koje nagrade, ako ih bude, će postojati za pokretanje čvora (NODE). Iako prikupljamo relevantne podatke potrebne za određivanje najprikladnijeg podsticajnog mehanizma, u Testnet-u čvorovi neće biti nagrađeni.

Da li je Pi Node softver otvorenog koda (Open Source)?

Blockchain komponenta čvora biće otvorenog koda. U procesu smo sređivanja Github platforme kako bismo na dalje nastavili s otvorenim kodom. Cilj nam je da održavamo listu otvorenih pitanja direktno u Github-u, gde će članovi zajednice moći da daju doprinos, ako žele. Budite u toku.